Proces

-stres jako proces lub transakcja - chodzi tutaj o relację między jednostką a otoczeniem. Bliżej model ten określają: transakcyjny model Lazarusa, koncepcja Antonovsky’ego, koncepcja Hobfolla, koncepcja sytuacji trudnych Tomaszewskiego, regulacyjno-informacyjna teoria stresu Reykowskiego.
Rozróżniamy również trzy typy reakcji na stres:

-dystres - jest negatywnym przejawem na stresor, kiedy nie jesteśmy zdolni zaspokoić naszych potrzeb i celów,
-eustres - to pozytywny przejaw na tresor, kiedy uczucie stresu mobilizuje nas do dalszego działania,
-neustres - dla danj osoby jest to bodziec o wydźwięku neutralnym choć dla innych bywa eustresowy lub dystresowy.